Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z nowy przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy w obowiązującym Regulaminie Sklepu solidnematerialy.pl. Dotyczy to głównie treści regulaminu sklepu który uzyskał następującą, nową treść:
1. Rejestracja w sklepie internetowym solidnematerialy.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez solidnematerialy.pl w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których solidnematerialy.pl świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Agnieszka Mikulska ul. Okólna 55J/2, 05-270 Marki NIP: 9522133762 
3. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać e-mail na adres sklep@solidnematerialy.pl.
4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).
5. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez solidnematerialy.pl to: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail, (c) numer telefonu, (d) imię (e) nazwisko (f) adres pocztowy (g) lokalizację geograficzną (h) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta (i) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), (j) identyfikator urządzenia mobilnego, (k) typ systemu operacyjnego, (l) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (m) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, historia zakupów i wybierane linki,
(o) preferencje i wybory na przykład subskrypcje, (p) preferowany język i waluta, (q) opublikowane posty na stronie społecznościowej Facebook sklepu lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem Konta, (r) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.
6. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, , podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z solidnematerialy.pl, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. Solidnematerialy.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: http://solidnematerialy.pl). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres sklep@solidnematerialy.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
11. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez solidnematerialy.pl w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez solidnematerialy.pl skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez solidnematerialy.pl w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
12. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane